Pages Menu
Categories Menu

Om Vineyard

Vad är Vineyard?

Själva ordet ”Vineyard” är ett engelskt ord som betyder ”vingård”. Idén att använda ordet ”Vineyard” som ett namn för en församling kommer från Johannesevangeliet, där Jesus ger en liknelse om vingården. Där säger Han: ”Jag är vinstocken och ni är grenarna.” (Joh. 15:5).

Men vad är en Vineyardförsamling? Var kommer den ifrån? Vad tror församlingen på? Vad är det för skillnad mellan en Vineyardförsamling och andra kristna församlingar? Varför startar man Vineyardförsamlingar i Sverige? Frågorna är många.

En kristen församlingsrörelse

Vineyard är en kristen ”evangelikal” församlingsrörelse och delar samma teologiska grund som andra kristna församlingsrörelser i Sverige såsom Svenska Kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen, Gemensam Framtid, Alliansmissionen, med flera. Evangelikala församlingar tror på och bekänner: En Gud som himmelens och jordens skapare, Bibeln som Guds uppenbarade Ord och slutgiltiga auktoritet, Jesu Kristi inkarnation då Gud blev människa, Jesu Kristi död på korset och uppståndelse, Jesus Kristus som Herre och enda vägen till syndernas förlåtelse och evigt liv med Gud, m.m.

Vineyard är en internationell församlingsrörelse eller ”kyrkofamilj”. Det finns församlingar i många olika länder som har relation med andra vineyardförsamlingar i ett internationellt gemenskapsnätverk. Syftet med en kyrkofamilj är att ge möjlighet till stöd och uppmuntran församlingar och församlingsledare emellan. De som har valt att vara med i Vineyards församlingsnätverk har gjort så för att man känner sej ett med de värderingar som Vineyard betonar och ett med det församlingsliv som man eftersträvar. Man är också med för att man har förtroende för det ledarskap som finns inom rörelsen, och för att man vill tjäna i nära relation till andra ledare som tänker lika.

En svensk kyrkofamilj

I september 1992 startades en ny församling i Stockholm kallad ”Alviks Kristna Gemenskap” och som var mycket påverkad av Vineyards sätt att tänka och bedriva verksamhet. Tre pastorer var med i ledarskapsteamet från starten: Hans Sundberg, f.d. föreståndare i Baptistkyrkan vid Brommaplan, teol. dokt. och lärare vid Betelseminariet i Stockholm, Hans Johansson, f.d. pastor och bibellärare i Filadelfiakyrkan i Örebro och lärare vid Örebro Missionsskola; och Ted Jeans, amerikansk-svensk pastor och lovsångsledare med evangelikal bakgrund, och f.d. pastor i Pingströrelsen i Sverige.

Efter ca. ett halvt år tog församlingen namnet ”Stockholm Vineyard” på egen begäran och med tillstånd och välsignelse ifrån Vineyards internationella ledarskap. Ledarskapet i församlingen i Stockholm ville själva vara med i den internationella vineyardgemenskapen. De såg denna relation som både en resurs och en förmån, och de ville identifiera sig med andra vineyardförsamlingar utöver världen som delar samma värderingar och församlingsinriktning. Vineyard i Sverige är alltså ett svenskt initiativ.

Sedan 1992 har ett flertal andra församlingsplanteringar startats eller adopterats som vill relatera till Vineyards kyrkofamilj i Sverige. Församlingarna är autonoma (fristående), men fungerar i nära relation till andra vineyardförsamlingar och andra vineyardledare i landet, genom regelbundna ledarträffar och personlig kontakt.

Idag är vi registrerade som ett trossamfund i Sverige, tillsammans med våra nordiska grannländer, Vineyard Norden. Årligen arrangerar vi ledarkonferenser och sommarläger tillsammans.

En kyrkofamilj med gemensamma värderingar

Kristna församlingar har i grund samma troslära där Jesus Kristus är ”hörnstenen”. Varje församling eller kyrkofamilj har ändå sin särprägel och sin personlighet. Olika kyrkor betonar olika värderingar, och ofta prioriterar de olika aspekter av det kristna livet i sin undervisning och sitt liv tillsammans. Några saker som betonas och eftersträvas i vineyardförsamlingar är t. ex:

  • en hängiven kärlek till Gud som kommer till uttryck genom lovsång, musik och kreativitet
  • en bibelundervisning som är praktisk och jordnära men som ändå är teologiskt välgrundad
  • ett församlingsliv där Guds närvaro är i centrum och där Guds Helige Ande präglar gemenskapen
  • en informell och avslappnad gemenskapsmiljö både i gudstjänster och i mindre ”hemgrupper” där vänskap och relationer kan byggas
  • en träningsmiljö där kristna får hjälp att växa i sin karaktär och i sin förmåga att tjäna andra med andliga gåvor
  • en enkel och avdramatiserad stil där äkthet och öppenhet kännetecknar umgänget
  • en kärlek till medmänniskor som kommer till uttryck genom ett osjälviskt tjänande av andra
  • En varm och öppen gemenskap där både andliga sökare och kristna från andra kyrkor känner sig välkomna och respekterade

En del av allt Guds folk

En grundläggande attityd som är viktig i Vineyardrörelsen är ett erkännande av allt Guds folk, och en respekt för de olika församlingsrörelser som finns. Med andra ord, man vill inte vara en elitistisk eller sekteristisk rörelse som ser sig själva som Guds enda effektiva redskap. Istället ses Vineyard som bara en stam bland Guds stora folk, ett litet uttryck för Guds kyrka i världen, en gren i Guds rikes stora träd. Ingen av de kyrkor som finns förmår ensam att nå hela sin stad, eller hela sitt land med evangeliet om Jesus Kristus.

Alla församlingar behövs med sina unika drag och personligheter. Alla de olika delarna av Kyrkan, Kristi kropp, behöver varandra. Därför uppmuntras vineyardledare att söka regelbunden kontakt och gemenskap med andra kristna kyrkor och pastorer på sin ort.

En församlingsplanteringsrörelse

En del människor är öppna för evangeliet och dessutom mycket attraherade av de församlingar som finns och hittar sina andliga hem utan problem. Men många finns som har en personlig gudstro och som är öppna för evangeliet, men som inte hittar hem i någon av de kyrkor som finns. Ibland verkar det som att de är mottagliga för evangeliets innehåll men har varit något förhindrade av ”paketet”, d.v.s. yttre former och strukturer. En övertygelse inom vineyardrörelsen är att även nya församlingar behövs som presenterar samma evangelium fast i nya ”paket”.

Mångfald och variation bland församlingar behövs för att nå den enorma mängd av olika människor med olika livsstil och kultur som finns, inte minst i Sverige. Plantering av nya församlingar har statistiskt bevisats världen över vara ett av de absolut mest effektiva sätt att se nya människor komma till tro och att se Guds rike utbreda sig i ett samhälle. Därför uppmuntras plantering av nya församlingar även på orter där det redan finns andra kristna församlingar.

En förnyelserörelse

Äldre etablerade församlingar är som skattkistor, fyllda med en rikedom av erfarenhet och historia, en rikedom av trogna människor som är goda föredömen för Kristus, en rikedom av musik och musiker, och ofta en bred rikedom av verksamheter och materiella resurser. Samtidigt kan det ibland finnas behov av ny inspiration, nytt liv och förnyelse mitt i den stora rikedomen. De flesta vineyardförsamlingar är relativt nya, och har därmed goda förutsättningar för att kunna prova och tillämpa nya mötesformer, nya strukturer, nya musikstilar, o.s.v. Mindre hänsyn till traditioner och etablerade former behövs, och det kan vara lättare att bejaka och ge plats åt nya saker som Herren vill göra i församlingen. I en sådan miljö växer en rikedom av nytt liv som kan bli en resurs för mera etablerade församlingar.

Ledare inom Vineyard har fått förtroendet av många ledare i andra församlingar att få vara en sådan förnyelseresurs. Därför arrangeras ibland konferenser, möteshelger, träningsseminarier, osv. där äldre församlingar och vineyardförsamlingar arbetar hand i hand. När allt kommer omkring är det Guds rike som vi vill ska utbreda sig, och vi behöver alla varandra i detta underbara uppdrag som vi fått ifrån Gud.

En liten del i Gudsrikets stora mosaik

Till slut kan man säga att Vineyard är bara en liten del bland många andra vackra delar i Gudsrikets stora mosaik där Jesu Kristi avbild håller på att ta form, där Jesu Kristi namn står över alla andra namn, och där all ära tillhör Gud!